100 Most Common Nouns in Chinese (Traditional)

100 Most Common Nouns in Chinese (Traditional)

Immerse yourself in the intricate structure of the Chinese language with our compilation of Top 100 Most Common Chinese (Traditional) Nouns with Transliterations and English Translations. Grasping these essential building blocks will enhance your comprehension of diverse Chinese contexts, and enable you to construct meaningful sentences in traditional Chinese.

 1. 人 (rén) - person
 2. 時間 (shíjiān) - time
 3. 年 (nián) - year
 4. 事 (shì) - matter
 5. 天 (tiān) - day
 6. 手 (shǒu) - hand
 7. 眼睛 (yǎnjīng) - eye
 8. 頭 (tóu) - head
 9. 身體 (shēntǐ) - body
 10. 心 (xīn) - heart
 11. 國家 (guójiā) - country
 12. 世界 (shìjiè) - world
 13. 家 (jiā) - home
 14. 學校 (xuéxiào) - school
 15. 朋友 (péngyǒu) - friend
 16. 生活 (shēnghuó) - life
 17. 工作 (gōngzuò) - work
 18. 城市 (chéngshì) - city
 19. 市場 (shìchǎng) - market
 20. 老師 (lǎoshī) - teacher
 21. 問題 (wèntí) - problem
 22. 愛情 (àiqíng) - love
 23. 公司 (gōngsī) - company
 24. 水 (shuǐ) - water
 25. 桌子 (zhuōzi) - table
 26. 地方 (dìfāng) - place
 27. 男人 (nánrén) - man
 28. 女人 (nǚrén) - woman
 29. 食物 (shíwù) - food
 30. 房間 (fángjiān) - room
 31. 書 (shū) - book
 32. 道路 (dàolù) - road
 33. 遊戲 (yóuxì) - game
 34. 音樂 (yīnyuè) - music
 35. 動物 (dòngwù) - animal
 36. 孩子 (háizi) - child
 37. 車 (chē) - car
 38. 藝術 (yìshù) - art
 39. 電影 (diànyǐng) - movie
 40. 球 (qiú) - ball
 41. 金錢 (jīnqián) - money
 42. 信 (xìn) - letter
 43. 声音 (shēngyīn) - sound
 44. 母親 (mǔqīn) - mother
 45. 父親 (fùqīn) - father
 46. 醫生 (yīshēng) - doctor
 47. 夢 (mèng) - dream
 48. 電視 (diànshì) - television
 49. 電腦 (diànnǎo) - computer
 50. 空氣 (kōngqì) - air
 51. 名字 (míngzì) - name
 52. 星星 (xīngxīng) - star
 53. 月亮 (yuèliàng) - moon
 54. 地球 (dìqiú) - earth
 55. 美國 (měiguó) - America
 56. 海洋 (hǎiyáng) - ocean
 57. 山 (shān) - mountain
 58. 雨 (yǔ) - rain
 59. 戰爭 (zhànzhēng) - war
 60. 菜 (cài) - vegetable
 61. 樹 (shù) - tree
 62. 照片 (zhàopiàn) - picture
 63. 詩 (shī) - poem
 64. 風 (fēng) - wind
 65. 宇宙 (yǔzhòu) - universe
 66. 歌曲 (gēqǔ) - song
 67. 歷史 (lìshǐ) - history
 68. 文化 (wénhuà) - culture
 69. 犯罪 (fànzuì) - crime
 70. 季節 (jìjié) - season
 71. 建築 (jiànzhù) - building
 72. 圖書館 (túshūguǎn) - library
 73. 飛機 (fēijī) - airplane
 74. 火車 (huǒchē) - train
 75. 街道 (jiēdào) - street
 76. 雲 (yún) - cloud
 77. 河 (hé) - river
 78. 神 (shén) - god
 79. 農場 (nóngchǎng) - farm
 80. 市區 (shìqū) - downtown
 81. 森林 (sēnlín) - forest
 82. 爺爺 (yéyé) - grandfather
 83. 奶奶 (nǎinai) - grandmother
 84. 海 (hǎi) - sea
 85. 動作 (dòngzuò) - action
 86. 靈魂 (línghún) - soul
 87. 天堂 (tiāntáng) - heaven
 88. 地獄 (dìyù) - hell
 89. 銀行 (yínháng) - bank
 90. 情感 (qínggǎn) - emotion
 91. 鳥 (niǎo) - bird
 92. 寵物 (chǒngwù) - pet
 93. 廚房 (chúfáng) - kitchen
 94. 鞋 (xié) - shoe
 95. 橋 (qiáo) - bridge
 96. 島 (dǎo) - island
 97. 場所 (chǎngsuǒ) - site
 98. 故事 (gùshi) - story
 99. 答案 (dá'àn) - answer
 100. 廣場 (guǎngchǎng) - square

Read More