100 Most Common Nouns in Chinese (Simplified)

100 Most Common Nouns in Chinese (Simplified)

Delve deeper into the world of Chinese with our compilation of Top 100 Most Common Chinese (Simplified) Nouns with Transliterations and English Translations. By mastering these crucial components, you will better understand and express a wide variety of concepts, enhancing your grasp of the diverse Chinese cultural context.

 1. 人 (rén) - person
 2. 事 (shì) - matter / thing
 3. 时间 (shíjiān) - time
 4. 朋友 (péngyou) - friend
 5. 孩子 (háizi) - child
 6. 中国 (Zhōngguó) - China
 7. 家 (jiā) - home / family
 8. 学生 (xuéshēng) - student
 9. 问题 (wèntí) - question / problem
 10. 男人 (nánrén) - man
 11. 女人 (nǚrén) - woman
 12. 学校 (xuéxiào) - school
 13. 工作 (gōngzuò) - work / job
 14. 钱 (qián) - money
 15. 世界 (shìjiè) - world
 16. 书 (shū) - book
 17. 生活 (shēnghuó) - life
 18. 水 (shuǐ) - water
 19. 东西 (dōngxi) - thing / object
 20. 城市 (chéngshì) - city
 21. 老师 (lǎoshī) - teacher
 22. 国家 (guójiā) - country
 23. 父母 (fùmǔ) - parents
 24. 名字 (míngzi) - name
 25. 手机 (shǒujī) - mobile phone
 26. 天气 (tiānqì) - weather
 27. 食物 (shíwù) - food
 28. 音乐 (yīnyuè) - music
 29. 电影 (diànyǐng) - movie
 30. 路 (lù) - road / path
 31. 爱情 (àiqíng) - love (romantic)
 32. 公司 (gōngsī) - company
 33. 汽车 (qìchē) - car
 34. 医生 (yīshēng) - doctor
 35. 电视 (diànshì) - television
 36. 桌子 (zhuōzi) - table
 37. 大学 (dàxué) - university
 38. 电脑 (diànnǎo) - computer
 39. 狗 (gǒu) - dog
 40. 礼物 (lǐwù) - gift
 41. 猫 (māo) - cat
 42. 语言 (yǔyán) - language
 43. 椅子 (yǐzi) - chair
 44. 床 (chuáng) - bed
 45. 游戏 (yóuxì) - game
 46. 房间 (fángjiān) - room
 47. 医院 (yīyuàn) - hospital
 48. 饭店 (fàndiàn) - restaurant
 49. 照片 (zhàopiàn) - photo
 50. 咖啡 (kāfēi) - coffee
 51. 飞机 (fēijī) - airplane
 52. 邮件 (yóujiàn) - mail
 53. 花 (huā) - flower
 54. 衣服 (yīfu) - clothes
 55. 鸟 (niǎo) - bird
 56. 决定 (juédìng) - decision
 57. 网络 (wǎngluò) - internet
 58. 考试 (kǎoshì) - exam
 59. 机会 (jīhuì) - opportunity
 60. 兄弟 (xiōngdì) - brother
 61. 妹妹 (mèimei) - younger sister
 62. 姐姐 (jiějie) - elder sister
 63. 哥哥 (gēge) - elder brother
 64. 酒 (jiǔ) - alcohol
 65. 米饭 (mǐfàn) - rice
 66. 季节 (jìjié) - season
 67. 早餐 (zǎocān) - breakfast
 68. 午餐 (wǔcān) - lunch
 69. 晚餐 (wǎncān) - dinner
 70. 树 (shù) - tree
 71. 鱼 (yú) - fish
 72. 蛋糕 (dàngāo) - cake
 73. 牛奶 (niúnǎi) - milk
 74. 眼睛 (yǎnjīng) - eye
 75. 手 (shǒu) - hand
 76. 脚 (jiǎo) - foot
 77. 月亮 (yuèliàng) - moon
 78. 面包 (miànbāo) - bread
 79. 糖果 (tángguǒ) - candy
 80. 报纸 (bàozhǐ) - newspaper
 81. 空气 (kōngqì) - air
 82. 玩具 (wánjù) - toy
 83. 信 (xìn) - letter
 84. 牙齿 (yáchǐ) - tooth
 85. 头发 (tóufa) - hair
 86. 耳朵 (ěrduo) - ear
 87. 鼻子 (bízi) - nose
 88. 海洋 (hǎiyáng) - ocean
 89. 蛇 (shé) - snake
 90. 山 (shān) - mountain
 91. 河 (hé) - river
 92. 风 (fēng) - wind
 93. 地图 (dìtú) - map
 94. 茶 (chá) - tea
 95. 钥匙 (yàoshi) - key
 96. 门 (mén) - door
 97. 窗户 (chuānghu) - window
 98. 钢笔 (gāngbǐ) - pen
 99. 盒子 (hézi) - box
 100. 梦想 (mèngxiǎng) - dream

Read More