100 Most Common Adverbs in Vietnamese

100 Most Common Adverbs in Vietnamese

Elevate your proficiency in Vietnamese with our list of Top 100 Most Common Vietnamese Adverbs with English Translations. Mastering these words will give you the ability to express relationships of place, time, manner, degree, and cause more precisely, enriching your interactions in the Vietnamese language.

 1. rồi - already
 2. không - not
 3. vẫn - still
 4. luôn - always
 5. thường - usually
 6. lắm - very
 7. nhanh - quickly
 8. chậm - slowly
 9. rất - very
 10. quá - too
 11. lại - again
 12. cũng - also
 13. ngay - immediately
 14. chắc - certainly
 15. hẳn - definitely
 16. giờ - now
 17. sau - later
 18. trước - before
 19. ngoài - outside
 20. trong - inside
 21. tốt - well
 22. xấu - badly
 23. dễ - easily
 24. khó - hardly
 25. sớm - early
 26. muộn - late
 27. ngoại - beyond
 28. đây - here
 29. kia - there
 30. bên - beside
 31. trên - above
 32. dưới - below
 33. bao giờ - ever
 34. ít - little
 35. nhiều - a lot
 36. tất cả - all
 37. một chút - a bit
 38. chút nào - not at all
 39. tương đối - relatively
 40. hoàn toàn - completely
 41. đặc biệt - especially
 42. thêm - more
 43. ít hơn - less
 44. gần - near
 45. xa - far
 46. đúng - correctly
 47. sai - incorrectly
 48. thật - really
 49. có lẽ - perhaps
 50. thế nào - how
 51. cùng - together
 52. riêng - separately
 53. vô tình - unintentionally
 54. cố ý - deliberately
 55. ngẫu nhiên - randomly
 56. thúc đẩy - actively
 57. thủ công - manually
 58. tự động - automatically
 59. thực sự - genuinely
 60. chính xác - accurately
 61. nhẹ nhàng - softly
 62. mạnh mẽ - strongly
 63. nhất - most
 64. nhì - second most
 65. cực - extremely
 66. một cách - in a way
 67. hầu như - almost
 68. không ai - no one
 69. tất cả mọi người - everyone
 70. bất cứ ai - anyone
 71. không bao giờ - never
 72. luôn luôn - always
 73. đôi khi - sometimes
 74. thỉnh thoảng - occasionally
 75. thật sự - truly
 76. thậm chí - even
 77. chỉ - merely
 78. sắp - soon
 79. ngày càng - increasingly
 80. chủ yếu - mainly
 81. đơn giản - simply
 82. tình cờ - accidentally
 83. đáng kể - significantly
 84. lúc nào - anytime
 85. tựa như - as if
 86. càng ngày càng - more and more
 87. thật ra - in fact
 88. chẳng hạn - for instance
 89. cụ thể - specifically
 90. tạm thời - temporarily
 91. vĩnh viễn - permanently
 92. ngược lại - conversely
 93. cuối cùng - finally
 94. vừa mới - just
 95. đồng thời - simultaneously
 96. đôi lúc - at times
 97. cùng một lúc - at the same time
 98. bất ngờ - unexpectedly
 99. dần dần - gradually
 100. cuối cùng - ultimately

Read More