100 Most Common Adjectives in Chinese (Traditional)

100 Most Common Adjectives in Chinese (Traditional)

Add a touch of color to your Chinese communication with our list of Top 100 Most Common Chinese (Traditional) Adjectives with Transliterations and English Translations. These descriptive words will enable you to convey a range of emotions, characteristics, and qualities, enhancing your expressive capacity in traditional Chinese.

 1. 大 (dà) - big
 2. 小 (xiǎo) - small
 3. 長 (cháng) - long
 4. 短 (duǎn) - short
 5. 好 (hǎo) - good
 6. 壞 (huài) - bad
 7. 快 (kuài) - fast
 8. 慢 (màn) - slow
 9. 多 (duō) - many
 10. 少 (shǎo) - few
 11. 新 (xīn) - new
 12. 舊 (jiù) - old
 13. 高 (gāo) - high
 14. 低 (dī) - low
 15. 熱 (rè) - hot
 16. 冷 (lěng) - cold
 17. 重 (zhòng) - heavy
 18. 輕 (qīng) - light
 19. 美 (měi) - beautiful
 20. 醜 (chǒu) - ugly
 21. 明亮 (míngliàng) - bright
 22. 暗 (àn) - dark
 23. 健康 (jiànkāng) - healthy
 24. 病 (bìng) - sick
 25. 甜 (tián) - sweet
 26. 酸 (suān) - sour
 27. 辣 (là) - spicy
 28. 苦 (kǔ) - bitter
 29. 飽 (bǎo) - full
 30. 餓 (è) - hungry
 31. 富有 (fùyǒu) - rich
 32. 窮 (qióng) - poor
 33. 強 (qiáng) - strong
 34. 弱 (ruò) - weak
 35. 正確 (zhèngquè) - correct
 36. 錯誤 (cuòwù) - wrong
 37. 友好 (yǒuhǎo) - friendly
 38. 怕 (pà) - afraid
 39. 幸福 (xìngfú) - happy
 40. 悲傷 (bēishāng) - sad
 41. 自由 (zìyóu) - free
 42. 忙 (máng) - busy
 43. 寬 (kuān) - wide
 44. 窄 (zhǎi) - narrow
 45. 昂貴 (ángguì) - expensive
 46. 便宜 (piányi) - cheap
 47. 年輕 (niánqīng) - young
 48. 老 (lǎo) - old
 49. 聰明 (cōngmíng) - smart
 50. 笨 (bèn) - stupid
 51. 懶 (lǎn) - lazy
 52. 勤奮 (qínfèn) - diligent
 53. 真實 (zhēnshí) - real
 54. 假 (jiǎ) - fake
 55. 勇敢 (yǒnggǎn) - brave
 56. 膽小 (dǎnxiǎo) - cowardly
 57. 安靜 (ānjìng) - quiet
 58. 吵 (chǎo) - noisy
 59. 乾淨 (gānjìng) - clean
 60. 髒 (zāng) - dirty
 61. 公平 (gōngpíng) - fair
 62. 不公平 (bù gōngpíng) - unfair
 63. 單純 (dānchún) - simple
 64. 複雜 (fùzá) - complex
 65. 薄 (báo) - thin
 66. 厚 (hòu) - thick
 67. 深 (shēn) - deep
 68. 淺 (qiǎn) - shallow
 69. 厚厚的 (hòuhòu de) - thick
 70. 銳利 (ruìlì) - sharp
 71. 鈍 (dùn) - dull
 72. 光滑 (guānghuá) - smooth
 73. 粗糙 (cūcāo) - rough
 74. 城市的 (chéngshì de) - urban
 75. 鄉村的 (xiāngcūn de) - rural
 76. 古老的 (gǔlǎo de) - ancient
 77. 現代的 (xiàndài de) - modern
 78. 私人的 (sīrén de) - private
 79. 公共的 (gōnggòng de) - public
 80. 獨特的 (dútè de) - unique
 81. 平凡的 (píngfán de) - ordinary
 82. 聞名的 (wénmíng de) - famous
 83. 未知的 (wèizhī de) - unknown
 84. 悠閒的 (yōuxián de) - leisurely
 85. 有活力的 (yǒuhuólì de) - lively
 86. 動感的 (dònggǎn de) - dynamic
 87. 感人的 (gǎnrén de) - touching
 88. 熱烈的 (rèliè de) - enthusiastic
 89. 冷淡的 (lěngdàn de) - indifferent
 90. 寬大的 (kuāndà de) - generous
 91. 吝嗇的 (lìnsè de) - stingy
 92. 珍貴的 (zhēnguì de) - precious
 93. 廉價的 (liánjià de) - cheap
 94. 鮮豔的 (xiānyàn de) - vibrant
 95. 美好 (měihǎo) - wonderful
 96. 溫暖 (wēnnuǎn) - warm
 97. 浪漫 (làngmàn) - romantic
 98. 豪華 (háohuá) - luxury
 99. 高興 (gāoxìng) - happy
 100. 温柔的 (wēnróu de) - gentle

Read More