100 Most Common Adjectives in Chinese (Simplified)

100 Most Common Adjectives in Chinese (Simplified)

Enrich your Chinese vocabulary with our list of Top 100 Most Common Chinese (Simplified) Adjectives with Transliterations and English Translations. These descriptive words enable you to portray a spectrum of characteristics, emotions, and qualities, adding depth and vibrancy to your Chinese language interactions.

 1. 好 (hǎo) - good
 2. 大 (dà) - big
 3. 小 (xiǎo) - small
 4. 长 (cháng) - long
 5. 短 (duǎn) - short
 6. 高 (gāo) - high / tall
 7. 低 (dī) - low / short
 8. 快 (kuài) - fast
 9. 慢 (màn) - slow
 10. 多 (duō) - many / much
 11. 少 (shǎo) - few / little
 12. 冷 (lěng) - cold
 13. 热 (rè) - hot
 14. 新 (xīn) - new
 15. 旧 (jiù) - old
 16. 美 (měi) - beautiful
 17. 丑 (chǒu) - ugly
 18. 忙 (máng) - busy
 19. 闲 (xián) - free / not busy
 20. 漂亮 (piàoliang) - pretty
 21. 干净 (gānjìng) - clean
 22. 脏 (zāng) - dirty
 23. 容易 (róngyì) - easy
 24. 难 (nán) - difficult
 25. 强 (qiáng) - strong
 26. 弱 (ruò) - weak
 27. 高兴 (gāoxìng) - happy
 28. 悲伤 (bēishāng) - sad
 29. 骄傲 (jiāo'ào) - proud
 30. 羞耻 (xiūchǐ) - ashamed
 31. 明亮 (míngliàng) - bright
 32. 暗淡 (àndàn) - dim / dark
 33. 近 (jìn) - near / close
 34. 远 (yuǎn) - far
 35. 轻 (qīng) - light (weight)
 36. 重 (zhòng) - heavy
 37. 富 (fù) - rich
 38. 穷 (qióng) - poor
 39. 正确 (zhèngquè) - correct / right
 40. 错误 (cuòwù) - wrong
 41. 安全 (ānquán) - safe
 42. 危险 (wēixiǎn) - dangerous
 43. 甜 (tián) - sweet
 44. 苦 (kǔ) - bitter
 45. 辣 (là) - spicy
 46. 咸 (xián) - salty
 47. 早 (zǎo) - early
 48. 晚 (wǎn) - late
 49. 静 (jìng) - quiet
 50. 吵 (chǎo) - noisy
 51. 乾 (gān) - dry
 52. 湿 (shī) - wet
 53. 粗 (cū) - coarse / rough
 54. 细 (xì) - fine / delicate
 55. 病 (bìng) - sick
 56. 健康 (jiànkāng) - healthy
 57. 瘦 (shòu) - thin / skinny
 58. 胖 (pàng) - fat
 59. 善良 (shànliáng) - kind / good-hearted
 60. 残忍 (cánrěn) - cruel
 61. 幸福 (xìngfú) - happy / blissful
 62. 苦恼 (kǔnǎo) - distressed / troubled
 63. 宽敞 (kuānchang) - spacious
 64. 狭窄 (xiázhǎi) - narrow
 65. 深 (shēn) - deep
 66. 浅 (qiǎn) - shallow
 67. 密集 (mìjí) - dense
 68. 疏松 (shūsōng) - sparse
 69. 硬 (yìng) - hard
 70. 软 (ruǎn) - soft
 71. 熟悉 (shúxī) - familiar
 72. 陌生 (mòshēng) - strange / unfamiliar
 73. 简单 (jiǎndān) - simple
 74. 复杂 (fùzá) - complicated
 75. 公开 (gōngkāi) - public / open
 76. 私密 (sīmì) - private / secret
 77. 平坦 (píngtǎn) - flat
 78. 坎坷 (kǎnkě) - bumpy / rough
 79. 天真 (tiānzhēn) - naive / innocent
 80. 狡猾 (jiǎohuá) - cunning / sly
 81. 热情 (rèqíng) - passionate / enthusiastic
 82. 冷淡 (lěngdàn) - indifferent / cold
 83. 昂贵 (ángguì) - expensive
 84. 便宜 (piányi) - cheap
 85. 友好 (yǒuhǎo) - friendly
 86. 敌对 (díduì) - hostile
 87. 喜欢 (xǐhuān) - liked / favourite
 88. 讨厌 (tǎoyàn) - disliked / hateful
 89. 公平 (gōngpíng) - fair / just
 90. 不公平 (bù gōngpíng) - unfair / unjust
 91. 满 (mǎn) - full
 92. 空 (kōng) - empty
 93. 真 (zhēn) - real / true
 94. 假 (jiǎ) - fake / false
 95. 明显 (míngxiǎn) - obvious / clear
 96. 模糊 (móhu) - vague / blurry
 97. 干燥 (gānzào) - dry
 98. 潮湿 (cháoshī) - damp / humid
 99. 平静 (píngjìng) - calm / peaceful
 100. 动荡 (dòngdàng) - turbulent

Read More